Missie en visie

De missie van de school

De missie is een korte en bondige beschrijving van waar wij voor staan. De missie geeft aan wie wij zijn en wat we doen en beschrijft de kernactiviteiten. Onze missie bestaat uit een slogan en onze kernwaarden.

Onze slogan luidt:
                                     "Ben groots en sterk, ben trots en vrij.
                                   Dat ben ik, dat ben jij, samen ons zijn wij."

                                                                                    Guus Meeuwis 

De slogan is gebaseerd op onze 5 wezenlijke kernwaarden van waaruit we werken, te weten:
• Nieuwsgierigheid
 Liefde
 Samen
 Verantwoordelijkheid
 Creativiteit

De visie van de school

Na vaststelling van de missie, volgt de visie. Hierin wordt uitgelegd waar wij, aangestuurd door onze missie, naar streven. Onze visie geeft aan hoe wij, in een ideale situatie, de school in de toekomst willen vormgeven. De visie is dus een gemeenschappelijk toekomstbeeld dat wordt beschreven op de verschillende kernwaarden. Leidend hierbij is het Jenaplanconcept dat hierin zit verweven. 

Nieuwsgierigheid
Als team van de Meester Baarsschool stimuleren wij een nieuwsgierige houding bij kinderen. Wij zijn er van overtuigd dat als kinderen verwonderd zijn, er een vuur wordt aangewakkerd waardoor kinderen wíllen leren. Ons onderwijs prikkelt nieuwsgierigheid door de inzet van betekenisvolle thema’s door de gehele school. Al vanaf de peutergroepen wordt het onderwijs zodanig vormgegeven dat kinderen vragen gaan stellen en hierdoor kennis vergaren. Bij de peuters en de kleuters gebeurt dit middels spelend leren, in de midden- en bovenbouw wordt gewerkt met themaplannen. Deze themaplannen zijn vormgeven aan de hand van thema’s die betrekking hebben op de wereld om de kinderen heen. Hierbij wordt in prikkelende leeromgevingen gezocht naar antwoorden op zelf gestelde vragen. Meestal door te onderzoeken en te ontwerpen, waarbij ICT een hulpmiddel is. We stimuleren kinderen eigenwijs te zijn, door te zetten en vragen te stellen. Wij streven ernaar dat onze kinderen ervaren dat leren leuk is en zich ontwikkelen als toekomstgerichte wereldburgers, die in staat zijn om hun geleerde vaardigheden in te zetten in de huidige en toekomstige maatschappij.

Als team zijn wij ook nieuwsgierig. Wij stellen onszelf continu vragen over goed onderwijs voor onze kinderen en gaan hierover met elkaar in gesprek. Wij dragen uit dat leren leuk is en prikkelen elkaar om op zoek te gaan naar uitdagende manieren van leren. Door middel van bij- en nascholing van de stamgroepleiders vergaren wij kennis die passend is bij de ontwikkeling van de school. 

Liefde
Het team van de Meester Baarsschool ziet liefde als het codewoord voor ontwikkeling. Zowel liefde voor jezelf als liefde voor de ander. Zelfliefde staat aan de basis van persoonlijke sociaal emotionele ontwikkeling waarbij we kinderen helpen groeien naar wie ze zijn. Door middel van aandacht, vertrouwen en eerlijkheid en respect helpen wij kinderen zichzelf te vinden en zichzelf te zijn. De ontwikkeling van een kloppend zelfbeeld staat hierin centraal. Voorwaarde voor het ontwikkelen van deze authenticiteit is veiligheid. We creëren een veilige omgeving, waar ruimte is om te groeien. Deze veiligheid waarborgen we door een schoolbreed gedragsprotocol en schoolregels die voor iedereen duidelijk zijn. Wij streven ernaar kinderen een gevoel van trots te laten ontwikkelen waardoor het zelfvertrouwen groeit. Daarnaast ligt de nadruk op de uniciteit van ieder kind en maken we gebruik van de kracht die ieder in zich heeft.

Als team geven wij les vanuit ons hart. Wij zijn betrokken bij elkaar en zoeken naar werkelijk contact. Hierbij baseren wij ons contact op vertrouwen en respecteren elkaars eigenheid. Door eerlijk en open met elkaar te communiceren ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Van hieruit kunnen we onderwijs vanuit ons hart mogelijk maken.

Samen
In een steeds individualistischere samenleving hechten wij groot belang aan ‘samen’. Samen is terug te vinden in alle facetten van ons onderwijs. We creëren momenten waarin kinderen (leren) samenwerken, waarin wederzijds respect leidend is. Daarnaast geven we les in stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden samen in een groep zitten om elkaar te helpen, of juist geholpen worden. We werken groepsdoorbroken, waarin kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken. En vieren samen wat we geleerd hebben in een (thema)viering. We geven instructies in de kring, waarbij het gevoel van saamhorigheid vergroot wordt. Daarnaast leren de kinderen over hun eigen talenten en die van de ander. Juist bij samenwerken is het vinden van eigenheid van groot belang. We helpen kinderen bij het ontwikkelen van een eigen identiteit zodat ze vanuit die eigenheid verbondenheid met een ander aan kunnen gaan. Hiervoor is vertrouwen nodig en door spel toe te voegen aan ons onderwijs leren kinderen verbinding met elkaar in vertrouwen aan te gaan. Samen is voor ons ook: in contact met ouders, de belangrijkste personen in het leven van de kinderen. We werken samen met ouders aan een fijne plek voor de kinderen, ouders zijn welkom in de school en worden betrokken bij het leren en de projecten. Samen is voor ons ook samenwerken met verschillende instanties die expertise hebben op een bepaald gebied, om samen het beste te doen voor ieder kind.

Samen werken wij als team aan passend onderwijs voor ieder kind. We zijn ons bewust van de kwaliteiten van ieder teamlid en bieden mogelijkheden passend bij die kwaliteit. Zo wordt er gewerkt in werkgroepen die ingedeeld zijn op interesse en kwaliteit waarin nagedacht wordt over zowel organisatorische als onderwijsinhoudelijke zaken.

Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid zien wij als middel om verantwoordelijkheid vorm te geven. Om de kinderen optimaal voor te bereiden op de toekomst waarin zij zelfstandig burger zullen zijn, geven wij onderwijs waarin eigenaarschap en zelfredzaamheid centraal staat. Door middel van een weekplan leren de kinderen zelf te plannen en een doorgaande lijn te zien in de aangeboden leerstof. Door constant te reflecteren leren wij kinderen dat fouten, leerkansen zijn. Dit zorgt voor een mentaliteit gericht op groei. We geven doelgericht onderwijs waarin de leerlijn door de gehele school duidelijk en zichtbaar is. Kinderen hebben keuzevrijheid in de manier waarop zij doelen behalen, maar worden ook uitgedaagd nét een stapje verder te gaan. Zo hebben de kinderen de keus om zelfstandig op een leerplein te werken en oefenen ze met het aannemen van een leerhouding zonder correctie van de leerkracht. Als school hebben wij zicht op de kinderen die meer moeite hebben met deze zelfstandigheid en begeleiden hierin naar behoefte van het kind. Door middel van leergesprekken met ouder en kind is voor iedere betrokkene inzichtelijk waar het kind staat en waar het naartoe wil en kan. Kinderen willen leren wanneer zij iets doen wat bij hen past en waar hun talenten liggen. Wij bieden mogelijkheden om eigen leervragen te stellen en deze te beantwoorden op een manier die bij het kind past.

Als team voelen wij ons verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs voor onze kinderen. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor alle overige taken die ieder op zich neemt. Hierin vertrouwen wij ieder teamlid op juiste afronding van deze taken en op het vragen om hulp als iets niet lukt.

Creativiteit
De vaardigheid creativiteit of creatief denken gaat met name over de vaardigheid om nieuwe ideeën te kunnen bedenken en uit te werken. In de huidige en toekomstige maatschappij wordt dit steeds belangrijker gevonden. Wij leren onze kinderen om problemen op te lossen door kritisch te denken, vragen te stellen en te denken in mogelijkheiden. Hierbij vragen we onze kinderen om moed te tonen, fouten te maken en passie te ontwikkelen voor iets dat hen drijft. We bieden kinderen door onderzoekend en ontwerpend leren een leeromgeving waarin kinderen problemen oplossen. Hierbij ontwikkelen zij verschillende vaardigheden die hen helpen bij het oplossen van vraagstukken en het ontdekken van de wereld om hen heen. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op de individuele leerbehoefte van ieder kind.

Als team zijn wij continu op zoek naar oplossingen voor onderwijsvraagstukken en denken hierbij altijd: Wat levert het de kinderen op? Hierbij denken wij altijd in mogelijkheden en worden creatieve ideeën, waarvoor moed nodig is om ze te opperen, beloond. Wij stellen ons kritisch op en ontwikkelen op deze manier een open cultuur.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT