Ouderbetrokkenheid

Ouders in en om de school
Een goede samenwerking tussen school en ouders is van belang voor de ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Wij stimuleren deze betrokkenheid door u als ouder zoveel mogelijk te betrekken bij de school (educatief partnerschap). De peuterspeelzaalleidsters en stamgroepleiders hebben regelmatig contact met de ouders over hun kind, over wat goed gaat en wat nog beter kan. Ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan ouderbijeenkomsten, activiteiten in de groep of om activiteiten samen met hun kind in de thuissituatie uit te voeren. Naast de informatie die het kind thuis geeft over het onderwijs op school, biedt de school verschillende manieren om u op de hoogte te stellen van de dagelijkse gang van zaken. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om de school in te lichten over de behoeftes van uzelf en van uw kind. Door goed contact met de school, door thuis vaak met uw kind te spelen en te lezen en door uw kind op positieve manier te stimuleren en motiveren, draagt u in belangrijke mate bij aan een goede ontwikkeling van uw kind.

Uw hulp als ouder
Elke school is in meerdere of mindere mate afhankelijk van enthousiaste ouders die in hun vrije tijd iets willen betekenen voor de school en de kinderen. Vanuit onze Jenaplangedachte vinden wij een grote ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Zodoende doen wij op de Meester Baarsschool graag een beroep op ouders die willen deelnemen in werkgroepen of op een andere wijze een bijdrage willen leveren bij het ondersteunen van activiteiten en feesten, zoals Kerst, Pasen, de sportdag, het schoolreisje en andere activiteiten. Ouders nemen deel aan de vergaderingen van deze activiteiten en helpen ons deze te organiseren. Vindt u het leuk om zo nu en dan te helpen in de school? Dan bent u meer dan welkom. Er zijn tijdens het schooljaar verschillende momenten waarop we uw hulp heel goed kunnen gebruiken. Houd het ‘Meesterstuk’ goed in de gaten, hierin wordt regelmatig om hulp gevraagd.

De MedezeggenschapsRaad (MR)
De MR denkt mee over belangrijke schoolzaken. Enerzijds heeft zij een adviserende rol, anderzijds instemming over bepaalde onderwerpen. De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Onderwerpen die in de medezeggenschapsraad besproken worden zijn beleidsmatige zaken zoals o.a. de schooltijden, de formatie, de begroting, het oudertevredenheidsonderzoek, het schoolplan en de schoolgids. De bevoegdheden van de MR zijn beschreven in het reglement medezeggenschap. Dit reglement is op te vragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad. Informatie over de activiteiten van de medezeggenschapsraad krijgt u via het ‘Meesterstuk’. Daarnaast presenteert de medezeggenschapsraad zich aan het begin van het jaar tijdens de algemene ouderavond om ouders verder te informeren en eventuele vragen te beantwoorden. De medezeggenschapsraad komt ongeveer 5 keer per jaar samen, in de schoolkalender kunt u de exacte data vinden, evenals de bezetting van de MR. De MR bestaat uit een voorzitter, secretaris en diverse leden. De MR is te bereiken per e-mail: mr@meesterbaars.nl Voor meer algemene informatie: www. medezeggenschap.nl.

Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar hebben wij ons algemene ouderavond (stamgroepavond) voor alle ouders. Alle kinderen zijn hierbij ook welkom, omdat het immers om hen draait. Tijdens deze avond maakt u kennis met andere ouders en kinderen. Ook informeren wij u en de kinderen over de algemene schoolzaken, schoolontwikkelingen en de groep/het leerjaar waar uw kind in zit. Verder zijn er gedurende het schooljaar nog andere ouderavonden, bijvoorbeeld een avond over de overgang naar het voortgezet onderwijs, een avond waarin u informatie krijgt over het schoolkamp enz. Wanneer deze plaatsvinden, kunt u vinden in de schoolkalender en op de website. Of u ontvangt hier bericht over via ons interne communicatiemiddel Parro

Vrijwillige ouderbijdrage 
Voor ieder kind ontvangt u als ouder/verzorger een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage. Voor het gehele schooljaar vragen wij een bedrag van €22,50. Dit bedrag wordt aangepast als uw kind later in het schooljaar op de Meester Baarsschool start. De medezeggenschapsraad controleert ieder jaar de inkomsten en uitgaven. 

Met de uit ouderbijdrage bekostigen wij feestelijke activiteiten. Denkt u hierbij aan:
- Kinderboekenweek
- Sinterklaas
- Kerstviering
- Paasviering
- Carnaval
- Sportdag
- Feestelijke thema's schoolbreed en in de stamgroep
- Vervoerskosten voor uitstapjes
- Afscheid groep 8 (reservering)
Voor de data van de activiteiten verwijzen wij u naar de kalender en/of berichten via Parro.

Kinderen van de groepen 1 t/m 6:
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreis. Voor de schoolreis wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van €27,50.

Kinderen van de groepen 7 en 8:
Op de Meester Baarsschool gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 op kamp. Voor kamp wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van €100,-. 
Het niet betalen van de ouderbijdrage, de schoolreis of het kampgeld leidt er niet toe dat kinderen worden buitengesloten van activiteiten, maar u begrijpt, dat we zonder deze bijdrage een aantal activiteiten niet door kunnen laten gaan. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT